Jelenlegi hely

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. A Tájékoztató célja, hatálya 

 

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a kreativtorta.hu –Kibernet.Kft.adószám:12120181-2-41 cégjegyzékszám:01-09-466266 által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezel? magára nézve kötelez? er?vel ismer el. 

 

1.2 A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. 

 

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

 

1.4 Ellenkez? tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdet?, vagy azon más módon megjelen? az Adatkezel?n kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkez? tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltet? harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezel?k semmilyen felel?sséget nem vállalnak.

Nike Air Max Sequent 3 Black Anthracite, Nike Air Max Sequent Women's, Nike Air Max Sequent 3 - Women's Black/anthracite http://chamainc.com1384-nike-air-max-sequent-3-black-anthracite-nike-air-max-sequent-women-s-nike-air-max-sequent-3-women-s-black-anthracite.html

 

1.5 Elérhet? tájékoztatók

- Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

- Weboldalon használt cookie-k leírása

- Regisztrációnál vagy kapcsolatfelvételnél megadott adatok törlése

- Oldalon használt cookie-k, és azok törlése

1.6 A társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: - 

II. Fogalom meghatározások 

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely m?velet vagy a m?veletek összessége, így különösen a Személyes adatok gy?jtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

 

2.2 Adatkezel?: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. 

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezel?nek min?sülnek 

a)a kreativtorta.hu-KibernetKft. adószám:12120181-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-466266 Adatkezel? 1) valamint 

Az Adatkezel?k Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. 

Adatkezel?1 a Honlap üzemeltet?je, amely els?dlegesen értékesítési szolgáltatást végez, és ezen f?tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhet? Szolgáltatásokat. 

Adatkezel?2 a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan els?dlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít. 

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek min?sülnek, mivel a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történ? regisztrációkor és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az egyik Adatkezel? a másik Adatkezel? részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felel?sségi köröket az Adatkezel?k között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felel?sség az Adatkezel?k között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezel? felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gy?jtött Személyes adatok jogszer?en kerülnek a másik Adatkezel? részére rendelkezésre bocsátásra. 

A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeit?l függetlenül mindegyik Adatkezel? vonatkozásában és mindegyik Adatkezel?vel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait. 

A Kibernet kft (által végzett adatkezelési tevékenységre a társaság saját adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

 

2.4  Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezel? nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek: 

 

 

2.5 Honlap(ok): az Adatkezel? által üzemeltetett kreativtorta.hu internetes oldal.

 

2.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezel? által üzemeltetett valamint az Adatkezel? által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhet?k a Honlapon. 

 

2.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát. 

 

2.8 Küls? szolgáltató: az Adatkezel? által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhet? szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezel? részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Küls? szolgáltatónak min?sülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezel?vel együttm?ködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gy?jtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

 

2.9 Tájékoztató: az Adatkezel? jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre 

3.1 Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezel?2 rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. 

 

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezel?2 a Honlapon keresztül elérhet? szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési id?, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés id?pontja. 

 

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezel?1 rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és id?tartamban kezeli. 

 

3.4 Az Adatkezel? tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom el?állításában közrem?ködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezel? által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához. 

 

3.5 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a Honlappal, akkor az Adatkezel?k a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következ? Személyes adatait kezelhetik: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url. 

 

3.6 Függetlenül a fentebb leírtaktól el?fordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezel?k tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem min?sül az Adatkezel? által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezel?k minden t?lük telhet?t megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kisz?rése érdekében. 

IV. Az Adatkezel? által kezelt további adatok köre 

4.1 Az Adatkezel?k a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú m?ködésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépér?l, illetve beállíthatja böngész?jét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal m?ködése nem teljes érték?. 

 

4.2 Az Adatkezel?k személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következ? Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdekl?dési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési el?zmények alapján). 

 

4.3 A rendszerek m?ködtetése során technikailag rögzítésre kerül? adatok: a Felhasználó bejelentkez? számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezel?k rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerül? adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja 

5.1 Az Adatkezel?k által folytatott adatkezelések célja: 

a) online tartalomszolgáltatás; 

b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás; 

c) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehet? szolgáltatások) azonosítása; 

d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának el?segítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; 

e) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; 

f) statisztikák, elemzések készítése; 

g) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.) 

h) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása; 

i) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

j) a Felhasználók jogainak védelme;

k) az Adatkezel? jogos érdekeinek érvényesítése. 

Adatkezel?1 a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat, míg Adatkezel?2 által folytatott Adatkezelések célja a fenti b), c), d), f), g), h), i), és k) pontokban nevesített adatkezelési célok. 

Az Adatkezel?k a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltér? célokra nem használják fel. 

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, el?zetes, megfelel? tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás el?tti adatkezelés jogszer?ségét. 

 

Az Adatkezel?k a Felhasználó által az egyes Honlapokra történ? belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezel? jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszer? biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kisz?rése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik. 

 

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történ? Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezel? lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvet? jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. 

 

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezel? lényeges jogos érdeke, az Adatkezel? a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jöv?ben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezel? adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke er?sebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefügg? jogainál és szabadságainál. Az Adatkezel? erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

 

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történ? Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhet?. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történ? kiadása – hacsak jogszabály ett?l eltér?en nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó el?zetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

5.4  A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekr?l megadott vagy hozzáférhet?vé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszer?en beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felel?sség a Felhasználót terheli. 

 

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felel?sséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címr?l ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ? vesz igénybe szolgáltatást. E felel?sségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefügg? mindennem? felel?sség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja 

6.1 Az Adatkezel?k a Személyes adatokat a jóhiszem?ség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelel?en kezelik. 

 

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezel?k az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel. 

 

 

6.3 Az Adatkezel?k a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezel?k bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltér? célra kívánja felhasználni, err?l a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez el?zetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illet?leg lehet?séget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.4 Adatkezel?k a megadott Személyes adatokat nem ellen?rzi. A megadott Személyes adatok megfelel?ségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szül?i felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhet?k. Az Adatkezel?nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellen?rizni, így a Felhasználó illetve a felette szül?i felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezel? 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéb?l adódóan automatikusan sor kerül – nem gy?jt. 

 

6.6 Az Adatkezel?k az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Küls? szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. 

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történ? felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem min?sül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

 

Az Adatkezel?k bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rend?rségi megkeresés, jogi eljárás szerz?i-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezel?k érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhet?vé teszik az érintett Felhasználó elérhet? Személyes adatait. 

 

6.7 Az Adatkezel?k rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gy?jthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkez? adatokkal. 

 

6.8 Az Adatkezel?k az általuk kezelt Személyes adat helyesbítésér?l, korlátozásáról ill. törlésér?l az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mell?zhet?, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

6.9 Az Adatkezel?k gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illet?leg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezel?k minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít. 

 

6.10  Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezel?k nem kötelesek adatvédelmi tisztvisel? kijelölésére. 

VII. Az Adatkezelések id?tartama 

7.1 Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezel?k a rögzítésüket követ?en legfeljebb 7 napig tárolja. 

 

7.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezel? rendszereib?l törl?dik. 

 

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehet?séget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhet?ek az Adatkezel? által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez f?z?d? jogát nem érinti, azonban el?fordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

 

7.4 Jogellenes, megtéveszt? Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett b?ncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezel?k jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megsz?nésével egyidej?leg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – b?ncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felel?sség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás id?tartamára meg?rizni is. 

 

7.5 A rendszer m?ködése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerül?, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer m?ködésének biztosítása szempontjából indokolt id?tartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezel?2 biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelez?vé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követ?en a technikai adatokról az ? személye – nyomozó hatóságokat illetve szakért?iket ide nem értve – nem lesz beazonosítható. 

 

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság joger?sen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezel?k végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezel?k – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhet?, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezel?k mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy a bármelyik Adatkezel? tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. 

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptet? rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthet?k. 

Ett?l függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezelésér?l bármikor írásban, az Adatkezel?k bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, adatkezeles@kmak.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezel? akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelm?en beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezel? csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címér?l küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezel? a tájékoztatás megadása el?tt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. 

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezel?k által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, id?tartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefügg? tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. 

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezel?k által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. 

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptet? rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követ?en a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezel?k által kezelt Személyes adatainak törlését. 

 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezel?k minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követ?en a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

 

Az Adatkezel?1 által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezel?1 a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

 

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezel?k korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?vé teszi, hogy az Adatkezel?k ellen?rizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezel?k megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelm?en. 

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezel?k korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezel?k korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezel? általi kezelését jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezel?k a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/ vagy azokat egy másik adatkezel? részére továbbítsák. 

 

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezel?kre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezel? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdek? feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezel?k a Felhasználó tiltakozásának jogszer?ségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekr?l értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

IX. Adatfeldolgozás 

9.1 Az Adatkezel?k tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

 

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezel?kkel kötött szerz?dés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követ?en a részükre az Adatkezel?k által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által el?írt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és err?l nyilatkozatot tesznek az Adatkezel?k részére.

 

9.3 Az Adatkezel?k ellen?rzik az Adatfeldolgozók munkáját. 

 

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezel?k hozzájárulásával jogosultak. 

X. Küls? szolgáltatók 

10.1  Az Adatkezel?k a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Küls? szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Küls? szolgáltatókkal az Adatkezel?k együttm?ködnek. 

 

A Küls? szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Küls? szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezel?k minden t?lük telhet?t megtesznek annak érdekében, hogy a Küls? szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelel?n kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Küls? szolgáltatók 2018. május 25. napját követ?en a részükre az Adatkezel?k által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által el?írt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és err?l nyilatkozatot tesznek az Adatkezel?k részére. 

 

Az Adatkezel?k a Küls? szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat. 

 

10.2  Regisztrációt vagy belépést könnyít? Küls? szolgáltatók. Az Adatkezel?k a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttm?ködnek olyan Küls? szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyít? alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttm?ködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Küls? szolgáltatók által az Adatkezel? és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Küls? szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gy?jtik, kezelik, továbbítják. 

 

Az Adatkezel?kkel együttm?köd? Regisztrációt vagy belépést könnyít? Küls? szolgáltatók: Facebook Inc. 

 

10.3  Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Küls? szolgáltatók 

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezel?k webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Küls? szolgáltatókkal m?ködnek együtt. 

E Küls? szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelöl?), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelöl? mér?kód) vagy egyéb kattintásmér?k használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. 

Az e Küls? szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhet?k a Felhasználó készülékér?l, a böngész?(k) megfelel? beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Küls? szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmér?k visszautasítására nincs lehet?ség. 

E Küls? szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. 

Az Adatkezel?kkel együttm?köd? webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Küls? szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC., 

10.4  Testreszabott üzenetküldést biztosító Küls? szolgáltatók 

 

Adatkezel?1 együttm?ködik olyan Küls? szolgáltatóval, amely lehet?vé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A Küls? szolgáltató cookie-k, kérd?ívek használatával ill. a Felhasználónak a Küls? szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gy?jthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

 

E Küls? szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. 

 

10.5  Egyéb Küls? szolgáltatók 

 

Vannak olyan Küls? szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezel? sem áll szerz?déses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem m?ködik együtt, azonban ett?l függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közrem?ködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gy?jtenek, amelyekb?l esetenként – önállóan vagy más, e Küls? szolgáltató által gy?jtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Küls? szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC 

E Küls? szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. 

XI. Adattovábbítás lehet?sége 

11.1  Az Adatkezel?k jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszer?en tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására ?ket jogszabály vagy joger?s hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebb?l származó következmények miatt az Adatkezel?k nem tehet?k felel?ssé.

 

11.2  Amennyiben az Adatkezel? a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelel? el?zetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltet? részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezel? az adattovábbítás el?tt lehet?séget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás el?tt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges. 

 

11.3  Az Adatkezel?k az adattovábbítás jogszer?ségének ellen?rzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek. 

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

12.1  Az Adatkezel?1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 

 

12.2   A Felhasználó következ? belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmen?en az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

XIII. Jogérvényesítési lehet?ségek 

13.1  Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshet?k az Adatkezel?k munkatársai is a adatkezeles@kmak.hu e-mail címen. 

 

13.2  A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu fordulhat. 

 

13.3  A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el?tt is megindítható. Az Adatkezel?k kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehet?ségér?l és eszközeir?l. 

2018. május 24.